Dasar privasi

Selamat datang ke dasar privasi wikieve.com, laman web ini dikendalikan dan diuruskan oleh pemiliknya, Afaq Fannia untuk berdagang.

pengenalan

Dasar privasi ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi semasa menggunakan tapak web, sebagai tambahan kepada pilihan yang tersedia untuk anda berkaitan dengan maklumat yang diberikan di bawah dasar privasi ini, kerana kebimbangan pertama kami adalah untuk mengekalkan dan memastikan privasi penggunaan laman web anda dan privasi maklumat yang anda berikan di tapak web.

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan yang tersedia di tapak web dan/atau menambah baik penggunaan laman web anda, sebaik sahaja anda menggunakan tapak web, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat kami mengikut dasar ini.

Definisi

Untuk tujuan polisi ini, terma berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan kepada mereka seperti berikut, melainkan Polisi Privasi menyatakan sebaliknya:

 • Maklumat peribadi anda: maklumat pengguna tapak web sama ada maklumat ini ada dalam simpanan kami atau mungkin menjadi milik kami.
 • Data Penggunaan: ialah data yang dikumpul secara automatik, sama ada ia terhasil daripada penggunaan tapak web dan/atau hasil daripada struktur tapak web itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).
 • Pengawal maklumat: boleh jadi kami atau mana-mana orang asli atau undang-undang yang memutuskan (secara individu atau kolektif) tujuan atau cara maklumat peribadi diproses atau akan diproses.
 • Pemproses maklumat (atau penyedia perkhidmatan): ialah mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses maklumat bagi pihak pengawal maklumat.
 • Pengguna: mana-mana orang asli yang menggunakan perkhidmatan yang berkaitan dengan maklumat peribadi dan/atau tapak web.

Dasar privasi

1-Pengumpulan dan penggunaan maklumat:

Kami mengumpul sejumlah besar pelbagai maklumat untuk tujuan yang berbeza untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatan yang tersedia di tapak web kepada anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • E-mel.
 • Nama depan dan belakang.
 • Nombor telefon.
 • Alamat, wilayah, wilayah, poskod dan bandar.
 • Kuki dan Data Penggunaan.
 • Data daripada rangkaian sosial jika anda menggunakan akaun rangkaian sosial anda untuk mendaftar dan membuat akaun di tapak web, maklumat yang digunakan daripada tapak rangkaian sosial seperti Facebook, Google+ dan Twitter termasuk:
  • Nama awak.
  • Nama pengguna rangkaian sosial.
  • Lokasi.
  • Jantina.
  • Tarikh lahir.
  • Alamat emel.
  • Gambar profil.
  • Data hubungan am jika anda menyambungkan akaun anda atau log masuk menggunakan akaun anda dalam rangkaian sosial tersebut.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberi anda perkhidmatan, pengiklanan dan bahan promosi dan apa-apa jenis maklumat lain yang mungkin menarik minat anda sama ada dibangunkan oleh kami secara individu, oleh pihak ketiga atau dengan kerjasama antara kami dan mana-mana pihak ketiga.

2-Data penggunaan:

Kami mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawati atau mengakses tapak web melalui peranti mudah alih.

Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti: maklumat alamat internet, protokol untuk komputer anda, jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman tapak web yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses tapak web melalui peranti mudah alih, Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, pengecam mudah alih unik peranti mudah alih anda, alamat internet dan protokol peranti mudah alih anda, jenis pelayar internet mudah alih yang anda gunakan. sedang menggunakan dan pengecam peranti yang jarang ditemui dan data diagnostik lain.

3-Data lokasi:

Kami mungkin menggunakan dan menyimpan maklumat tentang lokasi anda setelah anda mendapat kelulusan, kami menggunakan data ini untuk menyediakan ciri yang berkaitan dengan perkhidmatan kami dan untuk menambah baik serta menyesuaikan perkhidmatan dengan sewajarnya. Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan perkhidmatan lokasi apabila menggunakan perkhidmatan pada bila-bila masa melalui tetapan peranti anda.

4-Kuki dan Data Penjejakan:

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di tapak web dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki ditakrifkan sebagai fail yang mengandungi kurang data dan mungkin termasuk pengecam yang jarang ditemui dan tidak jelas. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari tapak web dan disimpan pada peranti anda, supaya jenis teknologi penjejakan lain seperti suar, tag dan teks digunakan untuk tujuan mengumpul dan menjejak maklumat serta membangunkan dan menganalisis perkhidmatan.

Anda boleh mengehadkan penyemak imbas anda untuk menolak kuki atau untuk menunjukkan bahawa kuki dihantar dalam apa jua cara. Jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses bahagian tertentu tapak web.

Contoh kuki yang kami gunakan:

 • Kuki Sesi: Kami menggunakan kuki sesi untuk mengendalikan perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan: Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan: Kami menggunakan kuki keselamatan untuk tujuan keselamatan.
 • Kuki Pengiklanan: Kuki pengiklanan digunakan untuk menyampaikan kepada anda iklan yang mungkin berkaitan dengan anda dan minat anda.

5-Penggunaan data:

Kami menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Untuk menyediakan perkhidmatan kami.
 • Untuk memberitahu anda tentang sebarang perubahan pada perkhidmatan kami.
 • Untuk membolehkan anda, mengikut pilihan anda, melanggan ciri interaktif Perkhidmatan kami.
 • Untuk menyediakan perkhidmatan sokongan pelanggan.
 • Untuk mengumpul analisis atau maklumat berharga yang membolehkan kami membangunkan perkhidmatan dan/atau tapak web kami.
 • Untuk memantau penggunaan perkhidmatan kami dan/atau tapak web.
 • Untuk mengesan, menangani dan mengurangkan masalah teknikal.
 • Untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan barangan dan perkhidmatan yang anda telah beli atau tanyakan melainkan anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

6-Asas undang-undanguntuk pemprosesan data mengikut peruntukan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR):

Jika anda berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah, asas undang-undang yang diikuti oleh tapak web untuk mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini bergantung pada Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana ia dikumpul.

Kami mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk mana-mana sebab berikut:

 • Untuk menghubungi anda.
 • Anda membenarkan kami berbuat demikian.
 • Jika pemprosesan adalah untuk kepentingan sah kami dan tidak melanggar hak anda.
 • untuk tujuan pembayaran.
 • Untuk mematuhi peruntukan undang-undang.

Sila hubungi kami jika anda ingin mengetahui maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda dan jika anda ingin maklumat ini dipadamkan daripada sistem kami.

Anda mempunyai hak perlindungan data berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat yang kami ada tentang anda pada bila-bila masa: Anda mempunyai hak untuk mengakses, mengemas kini atau meminta pemadaman maklumat peribadi anda secara terus melalui bahagian tetapan akaun anda. Sila hubungi kami untuk membantu anda jika anda tidak dapat melakukan langkah-langkah ini.
 • Hak untuk mengubah suai: Anda mempunyai hak untuk mengubah suai maklumat anda jika maklumat ini tidak tepat atau tidak lengkap.
 • Hak untuk membantah: Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami.
 • Hak untuk sekatan: Anda mempunyai hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Hak untuk mudah alih data: Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan maklumat yang kami pegang tentang anda dalam format berstruktur, boleh dibaca mesin dan biasa digunakan.
 • Hak untuk menarik balik persetujuan: Anda juga mempunyai hak pada bila-bila masa untuk menarik balik persetujuan anda yang kami memproses maklumat peribadi anda.

Kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum menjawab sebarang permintaan sedemikian.

Anda mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data tentang pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami, untuk mendapatkan maklumat lanjut sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah.

7-Pengekalan maklumat:

 • Kami menyimpan maklumat peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi, untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), untuk menyelesaikan pertikaian , dan untuk menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.
 • Kami mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman.

Secara umum, data penggunaan disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data digunakan untuk mengukuhkan keselamatan dan meningkatkan kefungsian perkhidmatan dan/atau tapak web kami atau di mana kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data tersebut untuk tempoh yang lebih lama.

8-Penukaran data:

Maklumat anda, termasuk Maklumat Peribadi, mungkin dipindahkan dan disimpan pada komputer yang terletak di luar kawasan geografi anda atau bidang kuasa kerajaan lain di mana undang-undang perlindungan data berbeza daripada wilayah dan bidang kuasa anda.

Penerimaan anda terhadap dasar privasi ini dan penyediaan maklumat anda dengan sewajarnya merupakan persetujuan anda untuk memindahkan data anda ke mana-mana negara lain di mana mana-mana anak syarikat dan/atau sekutu kami berada.

Kami mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini, dan bahawa data peribadi anda tidak akan dipindahkan ke mana-mana organisasi atau negara melainkan kawalan yang mencukupi disediakan termasuk keselamatan data anda dan lain-lain. maklumat peribadi.

9-Pendedahan mengikut peruntukan undang-undang:

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau menjawab permintaan daripada pihak berkuasa kerajaan yang berkenaan (mahkamah atau agensi kerajaan).

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan suci hati jika tindakan tersebut perlu untuk tujuan berikut:

 • Menguatkuasakan kewajipan undang-undang.
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak Afaq Fannia untuk perdagangan, mana-mana anak syarikatnya, syarikat gabungan atau mana-mana hartanya.
 • Untuk mengehadkan sebarang salah laku yang berkaitan dengan laman web.
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna laman web dan/atau orang ramai.
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang.

10-Keselamatan data:

Keselamatan data anda adalah penting bagi kami, tetapi perlu diingat bahawa penghantaran melalui internet dan kaedah storan elektronik tidak 100% selamat.

Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak menjamin bahawa ia benar-benar selamat, kerana beberapa peristiwa mungkin berlaku di luar kawalan kami dan tidak berkaitan dengan tingkah laku yang disengajakan dan/atau kecuaian yang disengajakan di pihak kami.

11-Iklan:

Kami mungkin perlu menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk memaparkan iklan kepada anda, dan untuk membantu menyokong dan menyelenggara perkhidmatan dan/atau tapak web.

Pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Kuki DoubleClick Google AdSense
 • AdMob oleh Google

12-Pemasaran semula tingkah laku:

Kami menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklankan di tapak web pihak ketiga selepas anda melawati tapak web tersebut.

Kami dan pihak ketiga menggunakan kuki untuk memaklumkan, menambah baik dan menyiarkan iklan berdasarkan lawatan anda sebelum ini ke tapak web kami. Pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Google Ads.
 • Twitter.
 • Facebook.

13-Pembekal Perkhidmatan:

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga, kedua-dua syarikat dan individu, untuk memudahkan perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami, untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan perkhidmatan kami, dan/atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana kami perkhidmatan digunakan.

Pembekal perkhidmatan pihak ketiga akan mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda hanya untuk tujuan menjalankan tugas mereka bagi pihak kami dan akan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

14-Pembayaran:

Kami mungkin memberi anda produk dan/atau perkhidmatan berbayar yang dilindungi di tapak web, dalam hal ini kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk pemprosesan pembayaran (seperti pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpul maklumat kad pembayaran anda; maklumat ini diberikan kepada pihak ketiga secara langsung supaya penggunaan maklumat peribadi anda tertakluk kepada dasar privasi mereka.

15-Pautan ke laman web lain:

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Kami menasihati anda untuk menyemak dasar privasi setiap tapak web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi atau amalan tapak web dan perkhidmatan pihak ketiga.

16-Pindaan kepada dasar privasi:

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis.

Kami menasihatkan anda untuk membaca dan menyemak dasar privasi ini secara berkala, sebarang perubahan kepada dasar privasi ini akan berkuat kuasa dari tarikh ia diterbitkan di laman web.

17-Hubungi Kami:

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini melalui e-mel kami: (info@wikieve.com)